Ubuntu上安装最新版本的Node.js

下面的代码可以帮助开发者在Ubuntu上安装Node.js,无需从头编译安装。你可以执行以下的命令: # apt-get update # apt-get install -y python-software-properties software-properties-comm »